تبلیغات
مقالات کاربردی مهندسی شیمی - موارد مختلف در نحوه انتخاب پمپهای هیدرولیك

موارد مختلف در نحوه انتخاب پمپهای هیدرولیك

یکشنبه 29 دی 1387 11:34 ب.ظ

نویسنده : محمد حسین فردیار
ارسال شده در: پمپ ها ،

پمپ به عنوان قلب سیستم هیدرولیک، توان مکانیکی را که بوسیله موتورهای الکتریکی یا احتراق داخلی تامین می گردد به توان هیدرولیکی تبدیل می کند. پمپ فقط مولد جریان سیال بوده و سطح فشار ایجاد شده به میزان بار مقاومی که توسط عملگر سیستم هیدرولیک بر آن غلبه میشود، بستگی دارد.    

پمپ جابجایی مثبت به ازاء هر دو ر چرخش محور پمپ ،مقدار مشخصی از سیال را به سیستم هیدرولیك ارسال مینماید. پمپ جابجائی مثبت (دبی ثابت و متغییر ) شامل انواع پمپ دنده ای ، پره ای و  پیستونی محوری و شعاعی میباشد. 

پمپ پیستونی پمپ پره ای

 

                                                      

پمپ دنده ای

بقیه در ادامه مطلب

 

                                         

در انتخاب پمپهای با جابجایی ثابت موارد ذیل باید در نظر گرفته شود:

  • قطر دهانه های پمپ

  • فشار كاری در خروجی پمپ

  • فشار كاری در ورودی پمپ

  • سرعت دوران پمپ

  • حجم جابجایی روغن

  • دبی موثر

  • توان موتور محرك پمپ

  • دمای كاری روغن

  • درجه ویسكوزیته

  • فیلتراسیون

نحوه انتخاب پمپهای هیدرولیك

اولین مرحله در انتخاب مدار تغذیه و تعیین پمپ مناسب برای یك كاربرد معین در سیستمهای هیدرولیك، بررسی میزان فشار و جریان مورد نیاز در مدار است. ابتدا منحنی های جریان و فشار در یك سیكل زمانی باید بررسی شود. سپس همزمانی مصرف درالمانهای مختلف تعیین گردد. بدین نحو حداكثر جریان مورد نیاز مشخص میگردد. برای تعیین یك مدار تغذیه مناسب به موارد ذیل باید توجه نمود:

1) در سایزینگ پمپ ها در عمل حدود ده درصد به دبی تعیین شده از طریق محاسبات تئوریك اضافه مینمایند.

2) در انتخاب شیر اطمینان (فشار شكن)، فشار تنظیمی باید ده درصد بیشتر از فشار كاری سیستم باشد.

هر دو مورد (1) و (2) باعث میشود توان بیشتری در سیستم هیدرولیك تزریق شود.

با تعیین فشار کاری و دبی مصرفی روغن، توان مورد نیاز برای الكتروموتور گرداننده پمپ در سیستم با استفاده از فرمول زیر محاسبه میشود :

P(KW) = [Q(lit/min) X p(bar)]/600

در این رابطه P توان ، Q دبی و p فشار میباشد. رابطه فوق بدون در نظر گرفتن راندمانهای مكانیكی و حجمی ارائه شده است.

برای مثال توان الكترو موتور در سیستم هیدرولیكی با فشار كاری 120bar و دبی 30lit/min به صورت زیر محاسبه میشود:

P= 30X120/600 =6 kW

رنج توانهای استاندارد الكتروموتورها(kW)

22 18.5 15 11 7.5 5.5 4 3 2.2 1.5

با توجه به رنج استاندارد توان الكترو موتورها ، مقدار 7.5kW مناسب میباشد.

 
مدار Unloading  پمپ

Pressure-compensated pump

Hi-lo circuit
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -