تبلیغات
مقالات کاربردی مهندسی شیمی - تأثیرتزریق آب درافزایش ظرفیت آسیابهای گلوله ای

تأثیرتزریق آب درافزایش ظرفیت آسیابهای گلوله ای

سه شنبه 23 اردیبهشت 1393 09:23 ب.ظ

نویسنده : محمد حسین فردیار
ارسال شده در: سیمان ،

محاسن تزریق آب در آسیابهای گلوله ای عبارتنداز :کنترل دمای سیمان خروجی از آسیاب ،

 جلوگیری از گیرش کاذب ،کمک به فرآیند سایش وغیره... می باشد

تزریق آب در اتاقچه های اول

ودوم آسیابها عمد تا"توسط پمپ وتحت فشاروسرعت بالا و بصورت اتما یز صورت می

پذیرد.دراآثرآسیابهای سیمان از جمله آسیاب سیمان شماره یک واحد سه شرآت سیمان دورود

آب بداخل spray در اتا قچه دوم ازروش فوق الذآر استفاده می شود ولی در اتاقچه اول بجای

اتاقچه از پاشش آب روی سطوح کلینکر توسط یک دوش روی نوارخوراك قبل ازورودکلینکربه داخل

آسیاب استفاده می شود .تزریق آب در آسیابها عمدتا "برای کنترل دمای سیمان ،جلوگیریازافت

آیفیت سیمان ودهیدراتاسیون سنگ گچ صورت می گیرد با لا رفتن درجه حرارت می تواند با عث

دهیدراتاسیون سنگ گچ ،بوجود آمدن گیرش کاذب ،طاق زدن سیمان در داخل سیلوها، افت

مقاومت ومشکلات ناشی ازافت کیفیت سیمان گردد.آب بعلت دارا بودن ظرفیت گرمایی ویژه بالا

با جذب گرمای ناشی ازپخت)آلینكرداغ (وگرمای حاصل از عملیات خردایش وسایش

کلینکردراطاقچه های آسیاب وخارج کردن آن،موجب افزایش قابلیت خردایش کلینکرمیشود.آب به

عنوان کمک ساینده عمل کرده وسطح مخصوص سیمان خروجی از آسیاب را بویژه درمواقعی که

200 واحد بیش از زمانی که آسیاب باوضعیت سرد - درجه حرارت آسیاب بالا می باشدحدوداً 100

وبدون تزریق آب کار می کند با لا می برد.بخش عمده آب تزریقی به آسیاب در صورتیكه دما بالا

باشد تبخیر شده وبه تبع آن حجم گاز داخل آسیاب افزایش یافته ودر نتیجه سرعت جریان هوا

کاهش پیدا می کند در این صورت می توان با افزایش دور فن مكنده دبی، سرعت جریان هوا و

همچنین فشارمكش داخل آسیاب را کنترل نمود.تزریق آب ماند مواد را درداخل آسیاب بیشتر آرده

در نتیجه عملیات خردایش وسایش کلینکردرداخل اطاقچه های آسیاب بهبودمی یابد.طی عملیات

سایش بویژه در اتاقچه دوم،ودراثر فرآیند مالش روی سطوح ذرات و گلوله ها بارالكتریسیته ساآن

آه ازعوامل مزاحم بوده وقابلیت سایش را) بالاخص در اتاقچه دوم( آاهش می دهدایجاد می

شود .بعلت عایق بودن اتاقچه ها)روغنكاری چرخدنده ها،یاطاقان گلوها،نارسانا بودن بار داخل

آسیاب (بار های الکتریسیته ساآن در سطح ذرات تجمع یافته و به سبب هم نام بودن موجب

دفع ذرات از ذرات وذرات از گلوله ها می شود در نتیجه قابلیت سایش مواد تا حد زیادی آاهش

می یابد .با توجه به املاح موجود در آب وخاصیت رسانایی آن، آب می تواندبخش عمده بار های

الکتریسیته ساآن را جذب و از محیط خارج نماید بدین جهت نیروی دافعه بین ذرات خنثی و از

اتمسفر ( at10- داخل آسیاب تخلیه می شود .در اتاقچه دوم آب، بوسیله یک پمب و با فشار) 6

تزریق می گردد. برای جلو گیری از انسداد مسیر لوله نگهدارنده)هلدر ( و شره نکردن آب در

مسیرگلوی خروجی آسیاب به ویژه هنگام قطع آب، لوله)هلدر ( با دمش هوای یك فن تمیز می

گردد .آب تزریق شده باید بصورت اتومایز و در کسری از طول آسیاب باشیده شود تا از برخورد

مستقیم به دیافراگمها و مسدود شدن آنها جلوگیری شود . زیرااگر آب شره نمایدموجب کوتینگ

بستن وانسداد شیاردیا فراگمها ونازل شود.عملا"خنک کردن آسیاب زمانی که حرارت کینکر بالا

باشد آار مشکلی است. زیرا با بالارفتن حرارت، قسمت اعظم آب تزریق شده تبخیر وبه سرعت

همراه جریان هوای خروجی از آسیاب خارج شده و بطبع باید در این حالت آب بیشتری جهت

خنک کردن آسیاب تزریق نمود اما باید توجه داشت که تزریق زیاد آب ،مشکلاتی از قبیل:کاهش

کیفیت سیمان ،احتمال گرفتگی شیار دیافراگمهای گلوی خروجی ،تشکیل کوتینگ روی گلوله ها

، تشکیل کوتینگ روی آیسه های بگ فیلتر و آاهش راندمان آن، حادث خواهد شد. غالباً لحظه

شروع تزریق ویاقطع نا گهانی آب ،در حین کار باعث وارد شدن شوک وبهم خوردن شرایط بهره

برداری می شود درچنین شرایطی کنترل فرایند تزریق آب درآسیاب هایی که طول اتاقچه آنها کم

است مشکل تر خواهد بود .دراتاقچه اول بعلت طول آم، معمولاً آنترل باشش آب مشكل است

در این اتاقچه بعلت اینكه جهت جریان پاشش آب وجریان هوا یكی است آب بایدشود آه به دیافراگم اصابت نكند در غیر این صورت موجب انسداد آن خواهد شد . (spray) بصورتی

اگر مقدار باشش آب زیاد و بیش از حد مورد نیاز باشددر این صورت سرعت حرآت بار آاهش

یافته و موجب تجمع آن در اتاقچه و پس زدن)خفه آردن آسیاب (از گلوی ورودی خواهد شد .

ازطرف دیگر اگر دمای آلینكر ورودی به آسیاب بالا باشد بخش اعظم آب تزریقی تبخیر و موجب

ایجادحجم اضافی گاز در داخل آسیاب می گردد این بخار موجب افت مكش آسیاب ، تشكیل

آوتینگ در داخل داآتهای مسیرعبور گاز، آاهش راندمان فیلتر) بویژه بگ فیلترها (، افزایش دور فن

مكنده ونتیجتاً افزایش انرژی الكتریكی مصرفی می گردد.با این اوصاف بنظر می رسدآه :با توجه

به مشكلات آنترل تزریق آب، اتاقچه اول محل مناسبی برای نصب نازل و تزریق آب به داخل

آسیاب نباشد.در شرآت سیمان دورود برای حل این مشكل و آنترل دمای داخل اتاقچه اول و

افزایش قابلیت خردایش، ابتدئاً نازل درداخل قسمت انتهایی قیف کلینکر ودر ارتفاع یک متری

بالای نوارخوراك دهنده نصب گردیدولی بعدازمدت کوتاهی به علت بالابودن دمای کلینکرداخل

قیف)بالای 120 درجه(، مقداری از آب باشیده شده روی سطوح کلینکر تبخیر شده ورطوبت ناشی از آن موجب جذب مواد نرم و تشکیل کوتینگ روی بدنه قیف ودر نتیجه انسداد دریچه خروجی قیف و شیار های نازل می شد بدین سبب تصمیم به تغییر مکان نازل گرفته شد ونازل بیرون از قیف وروی نوار خوراك دهنده که درمعرض دیدوقابل کنترل است نصب گردید .نازل عبارتست از :استوا تعبیه شده mm که روی سطوح آن تعدادی سوراخ به قطر 4 cm? و قطر 10 cm نه ای بطول 80 است می باشد . باشش آب روی سطوح کلینکر علا وه برخنک شدن سریع کلینکربا ایجاد تنش روی سطوح خارجی) انبساط وانقباض(موجب ایجاد ترکهایی روی سطوح کلینکر شده که نتیجه آن، خردایش بهتر مواد درآسیاب است .مقداری از آب باشیده شده روی سطوح کلینکر قبل از ورود به آسیاب تبخیر و بصورت بخار وارد محیط می شود ومقدار جزئی نیزروی سطوح کلینکر باقی می ماند. با توجه به قطبی بودن ملکولهای آب ،این خود موجب قطبی وباردار شدن ذرات سیمان گردد.ذرات باردار همراه گاز توسط فن مکنده از آسِیاب خارج و وارد الکتروفیلترمی گردندوبه محض ورودبه قسمت الکتریكی الکتروفیلترجذب الکترودها می شوند) در الکترو فیلتر های هیبریدی الکترود ها در ابتدای فیلتر قرار دارند در نتیجه بخش اعظم ذرات باردار جذب الکترود ها شده و حجم بسیار کمی ازبارگرد و غبار به قسمت کیسه ای فیلتر وارد می شود که این خود باعث بالا

رفتن راندمان الکترو فیلتر می شود ( در نتیجه با کم شدن حجم ذرات گرد و غباربه داخل بخش

آیسه ای فیلتر هیبریدی :اولاً عمر آیسه ها افزایش می یابد . ثانیاً بعلت تمیز بودن آیسه ها

ازحجم هوای فشرده ای آه توسط آمپرسورها جهت تمیز آردن آیسه ها مورد نیاز است آاسته

خواهد شد در نتیجه زمان استراحت آمپرسورها افزایش و اصطهلاك آنها آاهش خواهد یافت ثالثاً

اینكه نیازی نخواهد بود آه فن مكنده بعلت تمیزی آیسه ها و تأمین دبی هوای مورد نیاز با دور

بالا آار آند بدین سبب می توان دور فن را آاهش داد آه این مسأله علاوه برآاهش اصطهلاك

مكانیكی می تواندموجب صرفه جویی انرژی الکتریکی گردد.

علاوه بر مورد یاد شده به واسطه

جذب آب روی سطوح کلینکر و خنک شدن کلینکر از ابتدای ورود به آسیاب و همچنین کاهش

سرعت گاز وماند مواد درداخل اتا قچه ، عمل خردایش در طول اتاقچه اول آسیاب بخوبی انجام

می شود، بدون هیچ گونه شوک حرارتی انتقال گرما بطور یکنواخت درداخل آسیاب صورت می

گیرد و به واسطه دمای یکنواخت وقابل کنترل،مقداربارهای الکتریکی ناشی از خردایش کاهش

10 ? بالا می برد از این روش می توان - می یابند واز کلوخه شدن مواد جلوگیری وراندمان آسیاب 5

در مواقعی که حرارت کلینکربالا می باشد به راحتی جهت خنک کردن کلینکر استفاده نمود

وهمچنین درآسیاب هایی که طول اتاقچه آنها کم و امکان استفاده از پمب محدود می باشد به

راحتی مورد استفاده قرار گیرد در این روش مشکلات تزریق آب تحت فشار همچون: برخورد آب با

دیافرا گمها ، کیپ شدن سر نازل،نشت آب داخل آسیاب،شوکهای ناگهانی به وا سطه تزریق

سریع آب وهمچنین کاربرد تجهیزات زیاد وجود ندارد.در مجموع تزریق آب به اتاقچه های 2 و 1- راندمان آسیاب را 13تا17 بالا میبرد.

 

 

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 23 اردیبهشت 1393 09:49 ب.ظ